Priporoci lesena-gradnja.si Priporoci lesena-gradnja.si Aktualne novice na portalu lesena-gradnja.si

Trajnostni razvoj

Okolju prijazna hiša

Avtor(ji): Friderik Knez | ZAG |

Na evropskem nivoju uporaba stavb povzroči približno 40 odstotkov emisij toplogrednih plinov.V Sloveniji je ta številka nekoliko nižja, vendar ne prav veliko. Zato je razumljivo, da so stavbe v boju proti podnebnim spremembam zelo pomemben dejavnik. Razvoj energetike stavbe je vedno hitrejši,a včasih se zdi, da ni preveč premišljen in lahko le upamo, da gre v optimalno smer. Tok energije skozi stavbo je stalen, vse dokler je stavba v uporabi. Ker so z energijskim tokom povezane emisije toplogrednih plinov, lahko logično pričakujemo, da so
ravno energijsko intenzivni procesi (ogrevanje, hlajenje, razsvetljava) prevladujoči pri definiciji emisij oziroma kot je nekako udomačeno, ogljičnega odtisa stavbe. Pričakovali
bi, da je energetska učinkovitost zadosten odgovor na problem emisij.
več

Uredba o Zelenih javnih naročilih

Za večino kategorij stavb, ki bodo v prihodnosti zgrajene iz javnih sredstev, Uredba predpisuje, da mora delež lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v stavbo (brez notranje opreme, znašati vsaj 30 % prostornine vgrajenih materialov. To velja tako za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, kot tudi za redno in investicijsko vzdrževanje.
več

Sanacija večstanovanjskih stavb v pasivnem in nizkoenergijskem standardu

Avtor(ji): mag. Silvija Kovič, univ. dipl. inž. arh., mag. Miha Praznik, univ. dipl. inž. str., |

Toplotne izgube našega stavbnega fonda se bi lahko že z izvajanjem osnovnih ukrepov energijske sanacije zunanjega stavbnega ovoja zmanjšale za vsaj 30%. Pri celostni energijski prenovi večstanovanjskih stavb na nizkoenergijski ali pasivni nivo pa lahko dosežemo celo za 70 – 90% manjšo rabo energije za ogrevanje, odvisno od obstoječega stanja stanovanjskih stavb in izbora ukrepov, ki jih izvedemo pri prenovi.
več

Smernice za zeleno javno naročanje

Avtor(ji): Inženirska zbornica Slovenije |

Zeleno javno naročanje je šele prvi korak na poti k trajnostnemu javnemu naročanju, kjer bodo odločitve temeljile na usklajenem okoljskem in ekonomskem vidiku ter na širši družbeni sprejemljivosti. Dolgoročno gledano je ta pot edina sprejemljiva. V načrtovanje objektov je potrebno uvesti metode okoljskega vrednotenja gradbenih proizvodov in stavb ter vzpostaviti sistematično spremljanje vseživljenjskih stroškov stavb. Oboje je namreč potreben pogoj za zanesljivo podporo trajnostnemu graditeljstvu.
več

Koncept od zibelke do zibelke

Avtor(ji): dr. Andreja KUTNAR*, dr. Črtomir TAVZES** |

Visoka dodana vrednost izdelkov je želja vsakega podjetja. Zato podjetja vlagajo v razvoj z namenom zvišanja kakovosti s hkratnim zniževanjem stroškov. Najvišja kakovost izdelkov vendarle slej ko prej ne bo več dovolj za ohranitev konkurenčnosti na svetovnih trgih. Podnebne spremembe, ki bodo ob nepravilnem ravnanju v sedanjosti v prihodnje neposredno vplivale na kakovost bivanja naših zanamcev,vse bolj postajajo vsakodnevna realnost. Zato se pri nakupih vedno bolj odločajo za izdelke, ki niso le kvalitetni in poceni, ampak tudi okolju čimbolj prijazni. Tudi zakonodajalci vse bolj omejujejo škodljive vplive industrij na okolje, zato postajajo ključno vodilo pri razvoju podjetij in njihovih izdelkov ter tehnologij.
več

Sprejeti sklepi ob obravnavi osnutka Programa trajnostnega

Na podlagi opravljene razprave o osnutku Programa trajnostnega razvoja vrednostne verige lesa na skupni seji 26. 1. 2011 sta Odbor za gospodarstvo na 32. seji 15. 2. 2011 ter Odbor za okolje in prostor na 28. seji 10. 3. 2011 sprejela več sklepov;
več

Trajnostne, zelene stavbe v teoriji in praksi

Avtor(ji): dr. Marjana Šijanec Zavrl |

Trajnostna gradnja in/ali trajnostne stavbe so vtkane ne le v evropsko politiko gospodarskega razvoja, varovanja okolja in trajnostne oskrbe z energijo pač pa predstavljajo pomemben element trajnostnega razvoja na nacionalni ravni. Za trajnostne stavbe velja, da v času načrtovanja gradnje in obratovanja sledijo načelu skrbnega ravnanja z okoljem in ohranjanja naravnih virov ter da je njihova gradnja in uporaba ekonomična.
več

Vloga lesa pri konkurenčnem razvoju slovenskega gradbeništva

Avtor(ji): prof.dr. roko Žarnić | minister za okolje in prostor Slovenije |

Gradbeništvo je danes panoga, ki v prostoru Evropske unije ustvarja približno 10 % BDP in zaposluje 7 % delovne sile. V gradbeništvu se v EU porabi 42 % vse energije in proizvede 35 % toplogrednih plinov. Zato prav ta panoga s prehodom na energetsko nepotratna gradiva in nove tehnologije lahko bistveno prispeva k blaženju klimatskih sprememb, tako pri gradnji kot pri uporabi bivalnih prostorov. Razvijajoče se tržno področje trajnostne gradnje deloma že upošteva okoljske vidike z uporabo sonaravnih gradiv.
več

OD ZIBELKE DO ZIBELKE (oZdZ)

Avtor(ji): Marjana Dermelj | 29.08.2010

Pri konceptu »od zibelke do zibelke« (C2C-Cradle to cradle), ki sta ga razvila William McDonough (ZDA) in dr. Michael Braungart (DE), gre za idejni premik od pristopa, ki temelji na načelu: vzemi-naredi-odloži (od zibelke do groba), do tistega, ki temelji na vzorcih, ki jih najdemo v naravi. To pomeni, da pri izvajanju načel oZdZ v celoti opravimo s konceptom odpadka in ustvarjamo bogastvo, ki je zdravo in trajno.
več

1
Trajnostni razvoj
Proizvajalci - lesena gradnja:
Trajnostni razvoj Trajnostni razvoj Trajnostni razvoj Trajnostni razvoj Trajnostni razvoj Trajnostni razvoj Trajnostni razvoj Trajnostni razvoj Trajnostni razvoj Trajnostni razvoj
Proizvodi - lesena gradnja:
Trajnostni razvoj Trajnostni razvoj Trajnostni razvoj Trajnostni razvoj