Priporoci lesena-gradnja.si Priporoci lesena-gradnja.si Aktualne novice na portalu lesena-gradnja.si

Energijska učinkovitost zgradb

Celovita presoja stavbe s stališča trajnostnega gradbeništva

Trajnostno gradbeništvo razumemo kot dinamičen odnos vseh akterjev v gradbeništvu (investitorjev, gradbenih podjetij, proizvajalcev, arhitektov, uporabnikov in drugih) s ciljem dosegati trajnostni razvoj, upoštevajoč okoljski vidik, kulturološke in socio-ekonomske vidike. Okoljski vidik govori o ravnanju z naravnimi viri, ki so energija, voda in surovine. Čeprav trajnostno gradbeništvo največkrat povezujemo s podnebnimi spremembami, je torej veliko več kot to. Vplivi stavb na okolje so neposredni in posredni, med njimi pa je vpliv zaradi ravnanja z energijo najbolj izpostavljen.
več

Evropska iniciativa za energetsko učinkovite stavbe

Na področju energetske učinkovitosti in trajnostne gradnje je trenutno največja aktivnost Evropska iniciativa za energetsko učinkovite stavbe (E2B EI – Energy Efficient Building European Initiative). Nastala je na pobudo Evropske gradbene tehnološke platforme (ECTP).
več

Nepovratne finančne spodbude Eko sklada

Avtor(ji): Eko sklad | Slovenski okoljski javni sklad |

Program dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud občanom za izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom doseganja prihrankov energije v leti 2010
V letu 2009 sprejete spremembe in dopolnitve energetskega zakona določajo, da morajo sistemski operaterji ter dobavitelji električne energije, toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv končnim odjemalcem zagotoviti prihranke energije pri končnih odjemalcih.
več

Trajnostne, zelene stavbe v teoriji in praksi

Avtor(ji): dr. Marjana Šijanec Zavrl |

Prispevek opisuje EU strateške podlage za trajnostno gradnjo in zeleno javno naročanje. Navaja strokovna znanja in metode (LCA, LCC), ki so potrebna za to, da bi trg lahko odgovoril na izzive trajnostne gradnje. Zeleno javno naročanje na področju stavb danes temelji predvsem na energijskih merilih, le poskusno na okoljskih lastnostih materialov ali stavbe, medtem ko potenciala analize vseživljenjskih stroškov projekta še ne izkoriščamo.
več

Zakaj je potrebna prenova PURES 2008 in izhodišča pri pripravi PURES 2010

Avtor(ji): dr. Marjana Šijanec Zavrl |

Prispevek opisuje EU strateške podlage za trajnostno gradnjo in zeleno javno naročanje. Navaja strokovna znanja in metode (LCA, LCC), ki so potrebna za to, da bi trg lahko odgovoril na izzive trajnostne gradnje. Zeleno javno naročanje na področju stavb na področju stavb danes temelji predvsem na energijskih merilih, le poskusno na okoljskih lastnostih materialov ali stavbe, medtem ko potenciala analize vseživljenjskih stroškov projekta še ne izkoriščamo.
več

Energetska izkaznica stavbe

Avtor(ji): dr. Marjana Šijanec Zavrl | Ljubljana |

Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb je določil vsebino in izgled izkaznice ter postopek njene izdaje.Pravilnik pri novih objektih predvideva energetsko izkaznico izdelano na podlagi izračunanih indikatorjev rabe energije, vendar ne na podlagi projektiranega stanja, temveč na podlagi dejansko izvedenih del.
več

Kopenhagen - Hopenhagen – mañana

Avtor(ji): prof.dr.dr. hc Niko Torelli |

Upanje Zemljanov v sklenitev tolikanj želenega, globalno uravnoteženega in obvezujočega dogovora o zmanjšanju izpustov CO2 na veličastni decembrski podnebni konferenci, je splavalo po vodi. Nekateri odkrito govorijo kar o »podnebni sramoti« in o Kopenhagnu kot »mestu zločina«.
več

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah

Ta pravilnik določa tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanju lastnih obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbi ter metodologijo za izračun energijskih lastnosti stavbe.
več

Pri oknih je ključna energijska bilanca

Avtor(ji): Friderik Knez |

Energetska učinkovitost v stavbah je ena od prioritet EU. Tema sama nikakor ni nova in je zelo široka. Nedvomno pa vanjo spada tudi energetska učinkovitost oken. Če pogledamo na slovenske razmere glede te teme, lahko z veseljem ugotovimo, da imamo v Sloveniji pravzaprav energetsko zelo učinkovita okna.
več

Do katere meje je energijsko varčna gradnja še smiselna?

Avtor(ji): Bojan Grobovšek | Ptuj |

Specifična letna raba toplote za ogrevanje v klasično grajenih stavbah v RS znaša med 180 - 200 kWh/(m2a). Glede na trenutno veljavni pravilnik o toplotni zaščiti stavb in učinkoviti rabi energije je največja specifična letna raba toplote za ogrevanje predpisana. Za stavbe to pomeni med 60 in 80 kWh/(m2a) oziroma približno trikratno zmanjšanje glede na letno rabo obstoječega stanovanjskega fonda.
več

Prednosti in slabosti PVC in lesenih oken

Avtor(ji): Bojan Grobovšek | Ptuj |

Nakup novih oken ali obnova obstoječih oken ni mala investicija. Preden se lotimo vprašanja, kakšne so prednosti in slabosti PVC in lesenih oken, poglejmo nekaj osnovnih karakteristik, ki jih morajo imeti sodobna energijsko varčna okna.
več

Uporaba lesa pri montažni gradnji NEH in PH

Avtor(ji): Bojan Grobovšek | Ptuj |

Razvoj alternativnih gradbenih materialov je les sicer za nekaj časa postavil v pozabo, vendar pa se v zadnjih desetletjih zaradi njegovega pomena, uporabnosti in prednosti ponovno vrača v ospredje. Les je osnovni gradbeni material tudi pri montažni lahki gradnji PH.
več

Primerjava konstrukcij masivne in montažne pasivne hiše

Avtor(ji): Bojan Grobovšek | Ptuj |

Pasivna hiša mora zagotavljati nizko rabo energije in visoko stopnjo bivalnega ugodja. Za dosego standarda pasivne hiše in pridobitev certifikata je potrebno PH zgraditi brez toplotnih mostov, zato je pomembna izvedba vseh detajlov. Zgradba mora biti zrakotesna, vgrajene morajo biti učinkovite ogrevalne prezračevalne naprave.
več

Klasična ali montažna gradnja

Avtor(ji): Bojan Grobovšek | Ptuj |

Pred gradnjo pridemo pri izbiri med različnimi tipi hiš do vprašanja ali graditi klasično ali montažno. Pojavlja se tudi vprašanje toplotne stabilnosti v poletnem obdobju, oziroma zaščite bivalnega prostora pred pregrevanjem zaradi visokih zunanjih temperatur.
več

1
Energijska učinkovitost zgradb
Proizvajalci - lesena gradnja:
Energijska učinkovitost zgradb Energijska učinkovitost zgradb Energijska učinkovitost zgradb Energijska učinkovitost zgradb Energijska učinkovitost zgradb Energijska učinkovitost zgradb Energijska učinkovitost zgradb Energijska učinkovitost zgradb Energijska učinkovitost zgradb Energijska učinkovitost zgradb
Proizvodi - lesena gradnja:
Energijska učinkovitost zgradb Energijska učinkovitost zgradb Energijska učinkovitost zgradb Energijska učinkovitost zgradb