Priporoci lesena-gradnja.si Priporoci lesena-gradnja.si Aktualne novice na portalu lesena-gradnja.si

Gozd in les

Les je lep

Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020, s promocijskim sloganom »Les je lep«, je operativni dokument za povečanje konkurenčnosti celotne gozdno-lesne vrednostne verige, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 20. redni seji, dne 27. 6. 2012. Dokument opredeljuje les kot strateško surovino Slovenije, ki ima še veliko neizkoriščenega potenciala. V letu 2011 je bilo v Sloveniji posekanih 3,9 mio m3 lesa, skladno z gozdnogospodarskimi načrti bi lahko letno posekali 5,5 mio m3 lesa, v prihodnjih letih pa se bo možni posek povečal celo na letno 6,5 mio m3 lesa. Slovenska podjetja, ki proizvajajo žagan les in furnir, so v letu 2010 predelala 76 % doma proizvedene hlodovine.

več

Izhodišča za prestrukturiranje slovenske lesnopredelovalne industrije

Neizkoriščenih priložnosti za vse državljane Slovenije, ki jih ponuja lesna industrija, tako danes kot tudi v bodoče, je veliko. Kot edina slovenska ekonomska panoga premore bogato surovinsko zaledje, geografsko ustrezno razpršene in tehnološko dokaj dobro opremljene predelovalne obrate ter močno razvejan trg za izdelke, ki jih več kot polovico proda na tujih trgih. Lesnopredelovalna industrija se je v času izrazite recesije tako kot nekatere druge predelovalne dejavnosti znašla v težavah in potrebuje pomoč pri pre-strukturiranju in pospeševanju razvoja. Slovenska lesna industrija lahko namreč v danih ekonomskih razmerah ob pravilno vodeni državni politiki rešuje ekonomske, socialne in okoljske izzive, pred katerimi se je znašla naša družba.
več

Certificiranje FSC in PEFC

Zagotavljanje dobre prakse na področju gozdarstva in sledenje lesa. Shema FSC je zasnovana na odgovornem gospodarjenju z gozdom ter na principu sledljivosti lesa iz certificiranih gozdov od drevesa do končnega izdelka. FSC je neodvisna nevladna organizacija, ki so jo leta 1993 ustanovili okoljske nevladne organizacije, organizacije za trgovino z lesom, gozdarji, avtohtoni prebivalci in certifikacijski organi, ki so zastopali 25 držav.Shema PEFC je zasnovana na trajnostnem razvoju in na principih nenehnih izboljšav, uporabljenih pri gospodarjenju z gozdom, ter na principu sledljivosti v trgovini in organizacijah za predelavo lesa, ki uporabljajo les iz certificiranih gozdov.
več

Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih 2010

Povečevanje gozdnih površin oziroma tako imenovano zaraščanje opuščenih kmetijskih zemljišč v Sloveniji se po več kot 130 letih – leta 1875 je gozd poraščal le 36,4 % površine današnje Slovenije – očitno zaključuje. Z upoštevanjem na novo izdelanih gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih enot (GGE), v katerih se odraža dogajanje v gozdovih skozi celo preteklo desetletje, se je površina gozda prvič zmanjšala, in sicer za 935 ha ter znaša 1.185.169 ha
oziroma 58,5 % površine Slovenije.
več

Slovensko lesarstvo kam gremo?

Avtor(ji): Miha HUMAR, Nike KRAJNC, Jože KROPIVŠEK,Andreja KUTNAR, Bernard LIKAR, Boštjan LESAR, Igor MILAVEC, Mitja PIŠKUR, Črtomir TAVZES |

Projektna skupina CRP projekta ''Možnosti za prestrukturiranje slovenske lesne industrije'' je organizirala delavnico na temo prestrukturiranja slovenskega lesarskega gospodarstva. V prvem delu delavnice smo predstavili stanje slovenske lesne industrije, v drugem ključne probleme, ki tarejo slovensko lesarstvo, nato pa še predloge rešitev. Le-te smo zbrali z anketiranjem, v katerem so sodelovali predstavniki industrije in znanstveno raziskovalnih organizacij.
več

Slovenija surovinski bazen za
lesnopredelovalno industrijo v tujini?

Avtor(ji): mag. Mitja Piškur | Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana |

Podjetja v gozdno-lesni proizvodni verigi se soočajo s posledicami ekonomske krize, upadom obsega gradbenih del, zmanjševanjem števila zaposlenih v lesni industriji in konkurenco tujih podjetij. Ob trendu zmanjševanja obsega predelave okroglega lesa v Sloveniji se na drugi strani povečuje izvoz lesa, kar potiska Slovenijo na nivo surovinskega bazena za lesnopredelovalne obrate v tujini. Ocenjujemo, da je optimalno razmerje med proizvodnjo in predelavo slovenskega okroglega lesa eden ključnih, če ne najpomembnejših povezav med členi v gozdno-lesni predelovalni verigi, še posebej z vidika dodajanja vrednosti domačemu lesu.
več

Izvoz okroglega lesa v Avstrijo

Avtor(ji): mag. Mitja Piškur | Gozdarski inštitut Slovenije |

V zadnjem času se v medijih, politiki in znotraj strok, ki so povezane s pridobivanjem in predelavo lesa, veliko razpravlja o problemu izvoza nepredelanega lesa. Hlodovino iglavcev v večini uvaža Avstrija, hlodovino listavcev in les slabše kakovosti pa Italija. V prispevku želimo prikazati zadnje podatke o izvozu lesa v Avstrijo. Zanimiva metodološka posebnost pri analizah je uporaba podatkov, ki izvirajo iz poročanja avstrijskih uvoznikov.


več

Program trajnostnega razvoja vrednostne verige lesa

Avtor(ji): Služba vlade RS za podnebne spremembe |

Gozd in les sta za Slovenijo strateška prednost kot dva od nekaj naravnih virov, s katerimi je Slovenija bogata. Vrednostna veriga lesa v Sloveniji sega od trajnostnega, multifunkcionalnega in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, preko predelave lesa, oblikovanja, proizvodnje in prodaje lesnih izdelkov, do izrabe lesnih ostankov za proizvodnjo energije. Ta vrednostna veriga danes zagotavlja nekaj manj kot 30 tisoč delovnih mest in predstavlja 2,4 % delež BDP, pri čemer se njen delež po letu 2000 stalno zmanjšuje, ob tem da je letni posek lesa v zadnjih letih manjši od 50 odstotkov letnega prirastka in da velik del lesa izvozimo nepredelanega.
več

Slovensko gozdarstvo pred izzivi 21. stoletja

Avtor(ji): dr. Jurij Diaci, mag. Aleksander Golob |

Namen prispevka je primerjati slovenske gozdove in gozdarstvo s svetovnimi in evropskimi razvojnimi gibanji in politikami ter izpostaviti razvojne izzive gozdarstva v Sloveniji, ki bi jih bilo treba upoštevati pri izvajanju Nacionalnega gozdnega programa. Razvoj gozdov in gozdarstva v razvitem in razvijajočem se svetu je različen, vendar so globalni okoljski problemi skupni, zato so tudi enotne prednostne naloge za zaustavitev neugodnih sprememb okolja ob naraščajočih potrebah po ekosistemskih storitvah.
več

Sodelovanje politike in lesnega gospodarstva - Štajerska lesna proizvodna mreža

Avtor(ji): prof.dr.dr.h.c. Niko Torelli |

V tem prispevku želimo predstaviti povzetek zanimivega predavanja o Štajerski (gozdno-) lesni proizvodni mreži Steirisches Holznetzwerk g. Heinza Gacha, deželnega poslanca Štajerske in hkrati predsednika Nadzornega odbora Štajerskega lesnega grozda (Holzcluster Steiermark GmbH, HCS), direktorja Štajerskega proHolz-a ter poslovodje Kompetenčnega centra za lesene zgradbe in lesno tehnologijo v Centru za gradbeno tehniko Tehnične univerze v Gradcu (TU).
več

Tokovi okroglega industrijskega lesa v Sloveniji

Avtor(ji): mag. Mitja Piškur, dr. Nike Kranjc | Gozdarski inštitut Slovenije |

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi in racionalna raba lesa postajata vse pomembnejša, saj se začenjamo zavedati vse večjih razsežnosti okoljskih problemov, med katerimi v zadnjem času zbujajo pozornost predvsem klimatske spremembe. Vzroki za omenjene probleme v veliki meri izhajajo iz neuravnoteženega izkoriščanja naravnih virov, predvsem gozdov, v državah v
razvoju. Tako je sektor gozdarstvo v svetovnem merilu v letu 2004 prispeval 17,4 % (IPCC, 2007) emisij toplogrednih plinov, v največji meri zaradi krčenja gozdov v državah v razvoju.
več

1
Gozd in les
Proizvajalci - lesena gradnja:
Gozd in les Gozd in les Gozd in les Gozd in les Gozd in les Gozd in les Gozd in les Gozd in les Gozd in les Gozd in les
Proizvodi - lesena gradnja:
Gozd in les Gozd in les Gozd in les Gozd in les