Priporoci lesena-gradnja.si Priporoci lesena-gradnja.si Aktualne novice na portalu lesena-gradnja.si

Material in tehnologija

Violina: Najdragocenejši les ali kremonska glorija Violin I:

Avtor(ji): prof.dr.dr. Niko Torelli |

Violine kremonskih goslarjev Antonia Stradivarija in Giuseppeja Guarnerija del Gesu slovijo po izstopajočih tonskih kvalitetah. Da bi utemeljili razliko v zvočni kvaliteti (in ceni) so postavili veliko domnev, vendar so se vse izkazale za pomanjkljive. Opisane in kritično diskutirane so domnevne relevantne lastnosti lesa, ki so ga uporabljali vrhunski italijanski goslarji. Predstavljenih je nekaj slavnih violin in njihovih uporabnikov.
več

Gradnja lesenih stavb in vidiki požarne varnosti

Delež lesene gradnje v Sloveniji je nizek in bi ga bilo potrebno dvigniti, ker imamo veliko lesnih surovin in s tem možnosti za razvoj lesnopredelovalne industrije. Temu se moramo prilagoditi tudi na področju gradbenih zahtev požarne varnosti. V članku sta predstavljena novejša primera zgrajenih lesenih stavb iz tujine. Veljavni gradbeni predpisi požarne varnosti tudi v Sloveniji na podoben način omogočajo načrtovanje in gradnjo lesenih stavb, če so odgovorni projektanti ustrezno strokovno usposobljeni. K temu bi pripomogla izdelava slovenskega priročnika,ki bi podrobneje opredelil ukrepe za izpolnitev zahtev požarne varnosti v lesenih stavbah.
več

Proizvodnja in poraba primarnih lesnih proizvodov- furnirne plošče | 3

Avtor(ji): mag. Mitja Piškur |

Proizvodnja furnirnih (vezanih) plošc iz lesa listavcev, v najvecji meri iz bukovine, je strateško pomembna industrija za Slovenijo. Glede na povecevanje poseka, ki se je po preliminarnih podatkih Zavoda za gozdove Slovenije povečal v lanskem letu za 14 %, s tem, da se je posek listavcev povecal za 17 % in kaže trend naraščanja, je predelava kakovostnega lesa za proizvodnjo rezanega in po obsegu ter razpoložljivi ustrezni surovini predvsem luščenega furnirja za proizvodnjo furnirnih (vezanih) plošč najboljša možnost dodajanja vrednosti slovenski hlodovini listavcev, kjer prevladuje bukovina.
več

Lesnogradbeniški priročnik Harrer

Oglejte si lesnogradbeniški priročnik HaRrer: Sistemi zračnega tesnenja, tehnike lepljenja, lepilne mase in pene, merilne naprave za gradnjo z lesom in gradnjo montažnih hiš, okenski priključni in kompri trakovi, fasadna lepilna tehnika, protihrupni materiali, ...
več

Fungicidne lastnosti naravnih izolacijskih materialov

Avtor(ji): Boštjan Lesar, Miha Humar |

Poraba naravnih izolacijskih materialov, predvsem na osnovi lesa, v gradbeništvu iz leta v leto narašca, vendar je malo znanih podatkov, kakšna je njihova odpornost proti glivam razkrojevalkam lesa. Testirali smo odpornost 12 sodobnih materialov: petih razlicnih izolacij na osnovi lesnih vlaken, izolacije iz konopljinih vlaken, celulozne izolacije iz casopisnega papirja za vpihovanje, OSB in vezane plošce ter lesno-plasticnih kompozitov na delovanje treh gliv rjave in treh gliv bele trohnobe v skladu s standardom SIST EN 113.
več

Proizvodnja in poraba primarnih lesnih proizvodov- vlaknene plošče | 2

Avtor(ji): mag. Mitja Piškur |

V prispevku želimo prikazati stanje na področju proizvodnje in porabe vlaknenih plošč, kot del serije prispevkov o primarnih lesnih proizvodih, ki so hkrati tudi eno od izhodišč za namene projekta CRP Prestrukturiranje slovenske lesne industrije, ki ga je podprlo MG in MVZT. Zaradi različnih postopkov izdelave, gostot in debelin, smo v prispevku dosledno sledili delitvi plošč, ki se pojavlja v mednarodnih bazah podatkov o proizvodnji ter zunanji trgovini. Vlaknene plošče lahko delimo glede na defnicije in klasifkacijo primarnih proizvodov UNECE/FAO, primerljivo z delitvijo po kombinirani nomenklaturi EU.
več

Indikativne lastnosti za razvrščanje žaganega konstrukcijskega lesa po trdnosti

Avtor(ji): Jelena SRPCIC*, Mitja PLOS**, Tomaž PAZLAR***, Goran TURK**** |

V članku so podani začetni rezultati raziskovalnega projekta »Razvrščanje lesenih konstrukcijskih elementov po trdnosti«, v okviru katerega so bili ovrednotene značilne lastnosti lesa slovenske smreke in jelke na 1074 elementih z različnimi prečnimi prerezi. Prikazane so tudi enostavne nedestruktivne metode za oceno trdnosti ter ovrednotena njihova uspešnost. Na osnovi analize rezultatov preiskav je bilo ugotovljeno, da so karakteristična upogibna trdnost, gostota in modul elastičnosti slovenskega žaganega lesa iglavcev v primerjavi z lesom drugih držav, ki sodijo v rastišče »Srednja in vzhodna Evropa«, zadosti visoki, da ga glede na zahteve evropskih standardov lahko razvrstimo v primerljive ali celo višje trdnostne razrede.
več

Ravnanje z odsluženimi lesnimi ploščnimi kompoziti

Avtor(ji): Aleš Ugovšek |

Zaradi vse večje svetovne proizvodnje lesnih ploščnih kompozitov (iverne, vlaknene in furnirne plošče) prihaja do težav, povezanih z vhodno surovino in vprašanja ravnanja z odsluženimi lesnimi ploščnimi kompoziti po koncu življenjske dobe. Največje omejitve pri vhodni surovini predstavlja vsebnost anorganskih onesnažil, ravnanje z odsluženimi lesnimi kompoziti pa otežuje prisotnost sintetičnih lepil.
več

Vpliv značilnosti slovenskega smrekovega konstrukcijskega žaganega lesa na njegove mehanske lastnosti

Avtor(ji): mag. Bogdan Šega, univ.dipl.inž.les. |

Predstavljamo povezave med vizualno ugotovljenimi značilnostmi konstrukcijskega žaganega lesa, izdelanega iz slovenske smrekovine in njegovimi mehanskimi lastnostmi.Posušen žagani les smo vizualno razvrstili v sortirne razrede na podlagi SIST DIN 4074-1. Rezultate vizualnega razvrščanja smo primerjali z dobljenimi odločilnimi lastnostmi (upogibna trdnost, modul elastičnosti in gostota).
več

Lesni ploščni kompoziti v arhitekturi - uporaba vlaknenk, iverk in OSB plošč

Avtor(ji): doc. dr. Sergej Medved | Oddelek za lesarstvo | Univerza v Ljubljani |

Lesni ploščni kompoziti so se v gradbeništvu pojavili v drugi polovici 20. stoletja, medtem ko smo pred tem v gradbene namene uporabljali masiven les, kamenje, beton, opeko, železo. Predstavljeni bodo lesni ploščni kompoziti, njihova izdelava, lastnosti in tudi področja uporabe v gradbene namene. Obravnavane so furnirne, iverne plošče z usmerjenim iverjem – bolj znane pod nazivom OSB, iverne plošče in vlaknene plošče s svojimi lastnostmi, prednostmi in pomanjkljivostmi. Glede na njihove lastnosti so predstavljena tudi možna področja njihove uporabe v gradbene namene.

več

Preizkušanje požarne odpornosti lesene fasade v naravnem merilu

Avtor(ji): Milan Hajduković, dr. Nataša Knez |

Po slovenskem predlogu tehnicne smernice za požarno varnost v stavbah TSG-1-001:2009 se sme na objektih, visokih do 10 m, vgrajevati fasade razreda D-s2, d1 po evropskem klasifikacijskem standardu SIST EN 13501-1. Tej zahtevi ustrezajo fasadni sistemi ETICS in tudi lesene fasade.
Pri objektih, ki so visoki 10 do 22 m, so pogoji strožji. Za stanovanjske stavbe mora biti
fasada razreda B-d1. Nekateri toplotnoizolacijski kompozitni sistemi z ometom (ETICS)z izolacijo iz polistirena tudi tej zahtevi ustrezajo, lesene fasade brez sredstev za upocasnitev gorenja pa ne.
več

Vizualno razvrščanje masivnega lesa

Avtor(ji): mag. Bogdan Šega |

Masivni žagani les, ki se uporablja v nosilnih gradbenih konstrukcijah, mora ustrezati zahtevam harmoniziranega standarda SIST EN 14081-1. Standard dopušca vizualno in strojno razvršcanje lesa. Pri strojnem razvršcanju uporabljamo nedestruktivne metode testiranja (NDT). Les na podlagi izmerjenih indikacijskih vrednosti razvršcamo v vnaprej definirane trdnostne razrede. Pri vizualnem razvršcanju ocenjujemo vidne znacilnosti lesa. Upoštevamo znacilnosti lesa, zaradi katerih je zmanjšana njegova nosilnost, ter znacilnosti, ki so povezane z geometrijo in biološko razgradnjo lesa.
več

Vpliv umetno pospešenega staranja

Avtor(ji): dr. Matjaž Pavlič | Oddelek za lesarstvo |

Les je higroskopen material, kar pomeni, da glede na klimatske razmere v katerih se nahaja, sprejema ali oddaja vodo. To povzroča njegove dimenzijske spremembe. Zaradi vlažnostnega gradienta in anizotropne narave lesa prihaja pri procesih sušenja in navlaževanja do napetosti, ki ob prekoračitvi trdnosti lesa povzročajo nastanek razpok in distorzij.
več

Najbolj pasivna hiša je lesena

Avtor(ji): prof.dr. Franc Pohleven |

Nobenega dvoma ni več, da je za globalno segrevanje planeta kriv človek, ki je z energetskim izrabljanjem fosilnih goriv porušil ravnovesje na Zemlji. Zaradi povečane porabe fosilnih goriv se je v zadnjih desetletjih emisija toplogrednih plinov, med njimi tudi ogljikovega dioksida, drastično zvišala in planet se intenzivneje segreva. Priča smo taljenju ledu in ekstremnim vremenskim pojavom kot so suše, povodnji, orkani ... Ali je še upanje, da upočasnimo spremembe in še pravočasno vzpostavimo ravnovesje na Zemlji?
več

Premazni sistemi za zaščito lesa pred vremenskimi vplivi

Avtor(ji): dr. Matjaž Pavlič | Ljubljana |

Les v zunanji uporabi je podvržen degradaciji zaradi biotskih in abiotskih dejavnikov. Najobičajnejše ga zaščitimo s premaznimi sredstvi oz. sistemi. Tako izdelek do določene mere zaščitimo pred mehanskimi poškodbami in fizikalno kemijskimi vplivi okolja, ki se pojavijo med uporabo, obenem pa z njo dosežemo, da dobi površina izdelka želene in potrebne dekorativne lastnosti. Trajnost zaščite ni odvisna samo od kakovosti premaza, temveč tudi od ustrezne izbire lesa, njegove priprave, od pravilnega nanašanja in od načina vzdrževanja površinsko obdelanih izdelkov in pravočasne sanacije poškodb.
več

Kako zaščititi les?

Avtor(ji): doc. dr. Miha Humar |

Les je organski material in zato izpostavljen napadu lesnim škodljivcem, med katerimi so najpogostejše glive in insekti. Vendar ti organizmi lahko uspevajo le pri njim primernih pogojih. Če v lesnem izdelku zagotovimo zanje neustrezne razmere, do napada in poškodb ne bo prišlo.
več

Konstrukcijski kompozitni les

Avtor(ji): prof.dr. Milan Šernek |

Konstrukcijski kompozitni les (SCL) je izraz za skupino lesnih proizvodov, ki so sestavljeni iz furnirja ali dolgih ploščatih iveri in zlepljeni z vodoodpornim lepilom za konstrukcijsko uporabo v obliko nosilca ali drugega konstrukcijskega elementa. Glavni predstavniki SCL so LVL, PSL in LSL.
več

Les zares

Avtor(ji): prof.dr.dr.hc. Niko Torelli |

Les je najbolj razširjena biomasa v biosferi. 60 % Slovenije pokrivajo dobro ohranjeni naravni gozdovi, ki napravljajo les za nacionalno surovino. Orisane so stopnje v evoluciji lesa, njegove bistvene lastnosti in funkcija drevesa. Obnovljivi les je ekološko zdrava surovina, vendar le, če je njegovo pridobivanje, predelava in raba zdržna. Le tedaj se odrazijo njegove ekološke prednosti.
več

Fizikalno-tehnološke karakteristike lesa

Avtor(ji): prof.dr.Željko Gorišek |

Predstavljene so relevantne fizikalne lastnosti lesa (gostota, vlažnost, krčenje in nabrekanje, higroskopnost,trdnost) pomembne za tehnologijo predelave in obdelave lesa. Z vidika heterocelularne in kompozitne zgradbe lesa ter zunanjih vplivnih dejavnikov je prikazana velika variabilnost lastnosti.
več

Lastnosti lesnih vrst za gradnjo

Avtor(ji): prof.dr. Katarina Čufar |

Za gradnjo pri nas največ uporabljamo les smreke (Picea abies), jelke (Abies alba),rdečega bora (Pinus sylvestris), macesna (Larix decidua),hrasta (Quercus sp.),domačega kostanja (Castanea sativa) in bukve (Fagus sylvatica. Srednje gostote (ro)omenjenih vrst so od 410-680 kg/m3,razredi odpornosti pa 2 (odporen) do 5 (neodporen). Uporabljamo jih kot masiven les in kot del lesnih kompozitov.
več

1
Material in tehnologija
Proizvajalci - lesena gradnja:
Material in tehnologija Material in tehnologija Material in tehnologija Material in tehnologija Material in tehnologija Material in tehnologija Material in tehnologija Material in tehnologija Material in tehnologija Material in tehnologija
Proizvodi - lesena gradnja:
Material in tehnologija Material in tehnologija Material in tehnologija Material in tehnologija